Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

przepisy

zwroty – opóźnienia pociągu

Zasady działania
w sprawie dokonywania zwrotu kosztów biletu w razie opóźnienia pociągu

I.       Opóźnienia pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. (dalej zwany SKM)

 1. Wniosek (załącznik nr 1) wnoszący o dokonanie zwrotu kosztu biletu w razie opóźnienia pociągu może być złożony w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM lub przesłany listownie na adres ZTM ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.
 2. Pasażer składający wniosek o dokonanie zwrotu kosztów biletu zobligowany jest do okazania/dostarczenia  biletu, który posiadał w trakcie podróży.
 3. Do wypełnionego wniosku Pasażer zobowiązany jest załączyć imienne poświadczenie wystawione Pasażerowi przez SKM, które zawiera informację o dacie i czasie opóźnienia, numerze pociągu oraz numerze  biletu, którym Pasażer posługiwał się w trakcie podróży (załącznik nr 2).
 4. Jeśli Pasażer nie posiada poświadczenia wystawionego przez SKM może okazać bilet, na którym widnieje pieczątka z podpisem kierownika pociągu oraz data i numer taborowy opóźnionego pociągu. W tym przypadku należy zrobić kserokopię biletu potwierdzona za zgodność z oryginałem i załączyć do wniosku.
 5. Jeśli Pasażer nie będzie posiadał poświadczenia wystawionego przez SKM, wnioski o dokonanie zwrotu będą rozpatrywane tylko w przypadku biletów, które w Systemie Pobierania Opłat za Przejazdy będą posiadały informację o skasowaniu w opóźnionym pojeździe. 
 6. ZTM rozpatruje wniosek na podstawie potwierdzenia o zaistniałym opóźnieniu, otrzymanego z SKM.
 7. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia do ZTM.
 8. Kwota do zwrotu wyliczana jest zgodnie z zapisami Rozdziału 2 Regulamin przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/1273/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012 r. z tym, że wyliczając kwotę do zwrotu bierze się pod uwagę wszystkie spóźnienia, na które Pasażer posiada poświadczenia, a które miały miejsce w trakcie ważności Jego biletu.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Pasażer zostaje poinformowany o tym w formie pisemnej. Zwrot kwoty dokonywany jest na podany przez Pasażera rachunek bankowy. 
 10. Wnioski zawierające roszczenia z tytułu odszkodowania za poniesione straty będą przekazywane do Przewoźnika celem rozpatrzenia.

II.    Opóźnienia pociągu Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. (dalej zwany KM)

 1. Kasjer zobowiązany jest przyjąć wniosek Pasażera dotyczący zwrotu kosztu biletu za opóźnienie pociągu KM (załącznik nr 1).
 2. Celem rozpatrzenia, wnioski przekazywane są do KM, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Pasażera.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską