Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

przepisy

reklamacje od wezwań

Zasady składania reklamacji w Zarządzie Transportu Miejskiego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

Reklamację może złożyć Pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że w trakcie kontroli posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Reklamacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji
 • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację
 • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy
 • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację
 • roszczenie wraz z uzasadnieniem
 • wykaz załączonych dokumentów
 • podpis osoby składającej reklamację

Do reklamacji powinny zostać dołączone również oryginały biletów lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów).

Jeśli w imieniu Pasażera reklamację składa inna osoba, prosimy o dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa.

W przypadku reklamacji nie zawierających danych, o których mowa powyżej, Pasażer zostanie poproszony aby uzupełnił brakujące informacje w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej reklamacji.

Reklamacje można składać:

 • w Punktach Obsługi Pasażerów
 • wysyłając list na adres:
            Dział Windykacji
            Zarząd Transportu Miejskiego
            ul. Żelazna 61
            00-848 Warszawa

Zarząd Transportu Miejskiego rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację
w ciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia i udzieli pisemnej odpowiedzi.

Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:

 • nie zawierają wystarczających danych pozwalających nam zidentyfikować osobę składającą reklamację,
 • zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
 • w ciągu 14 dni od daty wezwania przez ZTM nie zostaną uzupełnione
  o braki formalne.

Szanowni Pasażerowie! Aby zaoszczędzić sobie czasu i dodatkowych problemów, przed złożeniem reklamacji warto ponownie przeczytać treść Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz Taryfy przewozowej za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Prosimy o współpracę poprzez przekazanie w reklamacji jak największej ilości szczegółów pozwalających nam zidentyfikować problem. Warto podać numer telefonu kontaktowego, ponieważ dzięki temu będziemy mogli skontaktować się w celu uzupełnienia informacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zachęcamy również do podania nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego dla przyspieszenia oraz ułatwienia zwrotu należności wynikających z pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Windykacji pod
nr tel.: (22) 459 42 59 lub (22) 459 42 63. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że nałożona opłata dodatkowa może zostać anulowana w przypadku zgłoszenia się do jednego z Punktów Obsługi Pasażera ZTM z ważnym w dniu kontroli biletem imiennym bądź dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego / bezpłatnego wyłącznie w ciągu 7 kolejnych dni (wliczając niedziele i święta) od daty kontroli.

Informacja o możliwości okazania ważnego dokumentu w terminie 7 dni zawarta jest na kopii wezwania do zapłaty, wystawionego przez kontrolera biletów.

Okazanie właściwego dokumentu w terminie późniejszym niż określony wiążącymi  przepisami, nie może stanowić podstawy do anulowania opłaty dodatkowej. Powyższy termin jest terminem nieprzekraczalnym.

 

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską