Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

przepisy

uprawnienia do ulg

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych.
W Warszawie obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50% oraz prawo do przejazdów bezpłatnych. Wykaz uprawnionych oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych jest przedstawiony poniżej.

Nie wiesz czy przysługuje Ci jakaś ulga? Nie wiesz jaki może być jej wymiar? Przejdź do wyszukiwarki ulg, w którym pomożemy Ci ustalić przysługujące uprawnienia.

 

Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień

Podstawa prawna:
UCHWAŁA Nr LVI/1584/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LXI/1666/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.
UCHWAŁA NR LXXVII/1986/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 marca 2014 r.

UPRAWNIENI

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Uczestnicy Powstania Warszawskiego odznaczeni Warszawskim Krzyżem Powstańczym Legitymacja o przyznaniu odznaczenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych z wpisem uznającym Powstanie Warszawskie jako okres zaliczony do uprawnień
Odznaczeni medalem “Za Warszawę 1939-1945” Legitymacja o przyznaniu odznaczenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Osoby urodzone w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego Imienna karta wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego
Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat  
Uczące się dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 roku życia – na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi
Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia a) ważnej legitymacji według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II/181/2 lub MENiS-II/182/20), Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/52/2 lub MEN-I/51/2) albo Ministra Kultury (wzór ART-II/293/3), wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością,

b) orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,

c) orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
Opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością (nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia), który:

a) podróżuje z uprawnionym,

b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej

Dla punktu b) zarejestrowane w Zarządzie Transportu Miejskiego z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, z imieniem i nazwiskiem opiekuna, wydanego przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydent m.st. Warszawy


ZOBACZ wzór zaświadczenia

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji Orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności dokumentów wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 ze zm.)
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym Orzeczenie potwierdzające  niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacji wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
Osoby będące opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym Wskazanie przez osobę uprawnioną
Osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez uprawniony organ lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez uprawniony organ
Osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku Na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności dokumentów wymienionych w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 ze zm.)
Przewodnik osoby z osoby  orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku oraz osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku Wskazanie przez osobę uprawnioną
Osoby z dysfunkcją intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką wraz z opiekunem Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z dokumentem poświadczającym, że niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja stowarzyszenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:
- 18 litrów krwi pełnej - w przypadku mężczyzn
- 15 litrów krwi pełnej - w przypadku kobiet lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
Legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy  
Funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych  
Umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych  
Osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie podczas wykonywania czynności służbowych  
Honorowi Obywatele Miasta Stołecznego Warszawy Legitymacja Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy
Pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września  
Osoby korzystające z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, stale zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, które podpisały kontrakty socjalne, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182) Imienne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego przez warszawski ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, stale zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 roku życia Imienne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydawanej Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez przysługującego prawa do zasiłku w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie Zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, zgodne ze wzorem określonym przez Prezydenta m.st. Warszawy wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Pracownicy i osoby działające na zlecenie organizatora i operatorów publicznego transportu zbiorowego w trakcie czynności służbowych Legitymacja zapisana na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej wydawana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Uczestnicy Maratonu Warszawskiego, Biegu Powstania Warszawskiego, Biegu Niepodległości oraz Półmaratonu Warszawskiego w dniu zawodów. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obowiązują w 1 strefie biletowej Numer startowy
Wdowy i wdowcy po pracownikach zatrudnionych w Zarządzie Transportu Miejskiego w m.st. Warszawie lub u operatorów publicznego transportu zbiorowego działających na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w m.st. Warszawie, zmarłych w wyniku wypadku przy pracy Spersonalizowana karta zbliżeniowa, wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego w m.st. Warszawie po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi
Emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w Zarządzie Transportu Miejskiego m.st.Warszawy, w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o., w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o., w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. oraz Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., do dnia 31 grudnia 2019 r.  
Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego  

PRZEJAZDY BEZPŁATNE
Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Posłowie i senatorowie Legitymacja poselska lub senatorska
[w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 221, poz. 2199)]
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji [Ustawa z dnia 29.05.1974 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 ze zm.)]
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.)

PRZEJAZDY Z ULGĄ 50%

 

Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia Dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia
Młodzież od 17 do ukończenia 21 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS-II 180/2), Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/50/2) albo Ministra Kultury (wzór ART-II/292/3).

Osobom korzystającym z imiennych biletów 30 lub 90- dniowych, których okres ważności rozpoczyna się przed ukończeniem 21 roku życia uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu

Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia Imienna legitymacja emeryta-rencisty, potwierdzająca status emeryta albo rencisty lub w przypadku jej braku na podstawie aktualnego odcinka emerytury albo renty, bądź wyciąg bankowy potwierdzający pobieranie emerytury albo renty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnoprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności zgodna ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26. roku życia Orzeczenie właściwego organu wydane na mocy przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie dokumentów wymienionych w §7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 ze zm.)
Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego  

PRZEJAZDY Z ULGĄ 50%
Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 ze zm.)
Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich Ważna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz.1188) w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)
Słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 w związku z art. 9f ust. 2 oraz art. 77 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572)
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203)

PRZEJAZDY Z ULGĄ 50%
Na podstawie biletów długookresowych

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia Ważna na dany rok kalendarzowy międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card)
Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 30. roku życia Ważna legitymacja określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351).

 


 

Wzór zaświadczenia dla opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (170 KB)Treść uchwały Nr LXXVII/1986/2013 - pobierz plik (146 KB)Treść uchwały LXI/1666/2013 - obowiązującej od 1 kwietnia 2014 r.- pobierz plik  (213 KB)Treść uchwały Nr LVI/1584/2013 - pobierz plik (922 KB)Treść Uchwały Nr XLIII/1040/2004 – pobierz plik (145 KB)Treść Uchwały Nr XLVII/1203/2005 – pobierz plik (139 KB)Treść Uchwały Nr LXIX/2056/2006 – pobierz plik (96 KB)Treść Uchwały Nr LXXXIV/2854/2006 – pobierz plik (95 KB)Treść Uchwały Nr VI/85/2007 – pobierz plik (96 KB)Treść Uchwały Nr XVIII/585/2007 – pobierz plik (97 KB)Treść Uchwały Nr XXVI/858/2008 – pobierz plik (214 KB)Treść Uchwały Nr XXXV/1053/2008 – pobierz plik (104 KB)Treść Uchwały Nr XLVII/1453/2009 – pobierz plik (96 KB)Treść Uchwały Nr XLV/1413/2008 – pobierz plik (115 KB)Treść Uchwały Nr LVIII/1747/2009 – pobierz plik (93 KB)Treść Uchwały Nr LXIII/1968/2009 - pobierz plik (172 KB)Treść Uchwały Nr LXIII/1939/2009 - pobierz plik (102 KB)Treść Uchwały Nr LXVIII/2151/2009 - pobierz plik (134 KB)Treść Uchwały Nr LXXXIII/2752/2006 - pobierz plik (100 KB)Treść Uchwały Nr LXXXIII/2439/2010 - pobierz plik (38 KB)Treść Uchwały Nr LXXXV/2487/2010 - pobierz plik (38 KB)Treść Uchwały Nr XXIX/619/2011 - pobierz plik (213 KB)Treść Uchwały Nr XXXXII/769/2012 - pobierz plik (366 KB)Treść Uchwały Nr XLVIII/1332/2012 - pobierz plik (213 KB)Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/1332/2012 - pobierz plik (20 KB)

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka

newsletter

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. I co się od tamtej pory zmieniło w naszym kraju? Bez kozery można powiedzieć, że wszystko! Dzięki środkom unijnym powstały i powstają w Polsce nowe drogi, mosty, linie kolejowe, parkingi. Inwestycje te mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Również na jakość życia w Warszawie.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską